سیکلوتیلر نمونه تکامل یافته روتیواتور می باشد و همانند آن خاکورزی را به صورت خرد و مخلوط کردن و پودر کردن کلوخ ها انجام می دهد با این تفاوت که کنترل دقیق و بهتری بر روی کار وجود دارد و تراکم خاک را نیز بعد خرد و پودر و ماله زنی، کنترل می کند.

از این الحاقی می توان برای وجین علف های هرز نیز استفاده کرد که برای این کار هم کارایی بسیار خوب ومطلوبی را دارا می باشد.